Algemene voorwaarden

Koopvoorwaarden

Op het kopen bij Gymtech zijn algemene koopvoorwaarden van toepassing. Op alle teksten, bestellingen en overeenkomsten van Gymtech is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Koopvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Gymtech’ of ‘Gymtechofficial’: Gymtech; klant: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Gymtech; ‘bevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.2 en 3.1.’Koopvoorwaarden’: deze Koopvoorwaarden.

1.2 Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gymtech. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Gymtech middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Gymtech worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gymtech ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Gymtech zijn overeengekomen.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Gymtech en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.6 Gymtech heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Gymtech website te wijzigen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Gymtech zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Gymtech behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst tussen Gymtech en de klant komt tot stand nadat de klant:

een bestelling heeft geplaatst op de website van Gymtech, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Gymtech;

het door de klant vervolgens op ‘Afrekenen’ icoon klikken op de website van Gymtech;

het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Gymtech op de ‘Verstuur order’ icoon te klikken,

hierop van Gymtech op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Gymtech de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Gymtech gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Gymtech.

2.4 De administratie van Gymtech geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Gymtech verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Gymtech verrichte leveringen. Gymtech erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;

de prijs van het product;

klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;

het ordernummer van de overeenkomst;

het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Gymtech, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3: Prijzen/tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Gymtech gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Gymtech zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

3.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Gymtech het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Gymtech gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Gymtech te weigeren.

Artikel 4: Levering/leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Gymtech anders is aangegeven.

4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen, tenzij op de website van Gymtech anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3 De levertermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Gymtech.

4.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Gymtech overschreden wordt, zal Gymtech de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Gymtech te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Gymtech te melden.

4.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Gymtech het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

4.6 De door Gymtech opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.7 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.

4.8 Gymtech behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Gymtech is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Gymtech, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Gymtech zijn voldaan.

Artikel 7: Risico

7.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Gymtech. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Gymtech kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Gymtech geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Gymtech garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Gymtech geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

9.1 Gymtech is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gymtech, dan wel tussen Gymtech en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Gymtech.

Artikel 10: Afkoelingsperiode

10.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 30 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Gymtech te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

10.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Gymtech te melden. De klant dient het product – na overleg met Gymtech – te sturen naar een door Gymtech vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

10.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Gymtech ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Gymtech deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Gymtech het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

10.4 Gymtech behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Gymtech of de leverancier van het product) is beschadigd.

10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gymtech schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Gymtech de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Gymtech heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11: Garanties

Op de door Gymtech geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 12: Klachten

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Gymtech serieus in behandeling worden genomen.

12.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling klachten van Gymtech (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Koopvoorwaarden).

12.3. Gymtech zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Gymtech zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

13.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Gymtech. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Gymtech. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Gymtech over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Gymtech. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 14: Afdeling Klachten van Gymtech

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met:

Gymtech, afdeling Klachten

Zoeterwoudseweg 5A

2321 GL Leiden

(Email: via het contact formulier op de support-pagina)

Artikel 15: Diversen

15.1 Indien de klant aan Gymtech schriftelijk opgave doet van een adres, is Gymtech gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Gymtech een nieuw adres heeft doorgegeven.

15.2 Indien door Gymtech gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gymtech deze Koopvoorwaarden soepel toepast.

15.3 Gymtech is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 16: Toepasselijke recht en geschillenregeling

16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gymtech is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen tussen Gymtech en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.